086-344-0056@STW2000
sales@stwelding2000.com

ลวดเชื่อมทังสเตน (Tungsten)

ลวดเชื่อมทังสเตน (Tungsten electrode) เป็นลวดเชื่อมที่ใช้สำหรับงานเชื่อมอาร์กอน มีลักษณะหลายประเภทโดยสามารถจำแยกดังต่อไปนี้

ลวดเชื่อมทังสเตน หัวแดง (WT-20) เหมาะสำหรับงานเชื่อมเหล็กและเชื่อมสแตนเลส สำหรับการเชื่อมในระบบอาร์กอน โดยทังสเตนชนิดนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย มีขนาด 1.6, 2.4 และ 3.2 มม. โดย เส้นส่วนมากจะยาว 175 มม. ต่อเส้น ควรลับด้านปลายเส้นให้แหลม เพื่อที่กระแสไฟวิ่งได้ดี

ลวดเชื่อมทังสเตน หัวเขียว (WP) เหมาะสำหรับงานเชื่อมอลูมิเนียม สำหรับการเชื่อมระบบอาร์กอน ประกอบด้วยทังสเตนบริสุทธิ์ ไม่ควรลับปลายเส้นให้แหลม สำหรับการเชื่อมอลูมิเนียม

ลวดเชื่อมทังสเตน หัวทอง (WL15) จุดเด่นของทังสเตนหัวทอง คือไม่มีมลพิษ โดยทังสเตนชนิดนี้จะสามารถใช้ทดแทนลวดเชื่อมทังสเตนหัวแดงได้ โดยใช้งานได้หลากหลาย เช่น เชื่อม เหล็ก,สแตนเลส, อลูมิเนียม และ ไททาเนียม 

ลวดเชื่อมทังสเตน หัวฟ้า (WL20) ทังสเตนสีน้ำเงินได้รวมเอาข้อดีของทังสเตนสีแดงและทังสเตนสีเขียวไว้ด้วยกัน ให้การอาร์กเริ่มต้นได้ดี อาร์กนิ้ม สม่ำเสมอ ,ไม่แผ่รังสี มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าสีแดงถึง 2%

ลวดเชื่อมทังสเตน หัวเทา (WC20) ใช้ได้ดีสำหรับเชื่อมชิ้นงานบางๆ หรือ การเชื่อมแบบอัตโนมัติ สามารถเชื่อมอลูมิเนียมด้วยกระแส AC ได้

Reference: Weld.com

ลวดเชื่อมทังสเตน (Tungsten electrode) เป็นลวดเชื่อมที่ใช้สำหรับงานเชื่อมอาร์กอน มีลักษณะหลายประเภทโดยสามารถจำแยกดังต่อไปนี้

ลวดเชื่อมทังสเตน หัวแดง (WT-20) เหมาะสำหรับงานเชื่อมเหล็กและเชื่อมสแตนเลส สำหรับการเชื่อมในระบบอาร์กอน โดยทังสเตนชนิดนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย มีขนาด 1.6, 2.4 และ 3.2 มม. โดย เส้นส่วนมากจะยาว 175 มม. ต่อเส้น ควรลับด้านปลายเส้นให้แหลม เพื่อที่กระแสไฟวิ่งได้ดี

ลวดเชื่อมทังสเตน หัวเขียว (WP) เหมาะสำหรับงานเชื่อมอลูมิเนียม สำหรับการเชื่อมระบบอาร์กอน ประกอบด้วยทังสเตนบริสุทธิ์ ไม่ควรลับปลายเส้นให้แหลม สำหรับการเชื่อมอลูมิเนียม

ลวดเชื่อมทังสเตน หัวทอง (WL15) จุดเด่นของทังสเตนหัวทอง คือไม่มีมลพิษ โดยทังสเตนชนิดนี้จะสามารถใช้ทดแทนลวดเชื่อมทังสเตนหัวแดงได้ โดยใช้งานได้หลากหลาย เช่น เชื่อม เหล็ก,สแตนเลส, อลูมิเนียม และ ไททาเนียม 

ลวดเชื่อมทังสเตน หัวฟ้า (WL20) ทังสเตนสีน้ำเงินได้รวมเอาข้อดีของทังสเตนสีแดงและทังสเตนสีเขียวไว้ด้วยกัน ให้การอาร์กเริ่มต้นได้ดี อาร์กนิ้ม สม่ำเสมอ ,ไม่แผ่รังสี มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าสีแดงถึง 2%

ลวดเชื่อมทังสเตน หัวเทา (WC20) ใช้ได้ดีสำหรับเชื่อมชิ้นงานบางๆ หรือ การเชื่อมแบบอัตโนมัติ สามารถเชื่อมอลูมิเนียมด้วยกระแส AC ได้

Reference: Weld.com