086-344-0056@STW2000
sales@stwelding2000.com

ลวดเชื่อมเหล็ก (Mild steel) AWS. E6013

ลวดเชื่อมเหล็ก (Mild steel AWS. E6013) หรือเรียกกันว่า ลวดเชื่อมธูป เป็นลวดเชื่อมไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป, งานสร้างเรือ, รถไฟ และงานเชื่อมสำเร็จของงานโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น ลวดเชื่อม Kobe-30, ลวดเชื่อม Yawata ft-51 เป็นต้น

ลวดเชื่อมเหล็ก (Mild steel AWS. E6013) หรือเรียกกันว่า ลวดเชื่อมธูป เป็นลวดเชื่อมไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป, งานสร้างเรือ, รถไฟ และงานเชื่อมสำเร็จของงานโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น ลวดเชื่อม Kobe-30, ลวดเชื่อม Yawata ft-51 เป็นต้น